نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/23 * 9:33PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 198 ع 38 667
1403/02/23 * 9:33PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 534 ع 11 666
1403/02/23 * 9:31PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 768 ع 23 665
1403/02/23 * 9:22PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 664 ع 39 662
1403/02/23 * 9:21PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 537 ع 18 661
1403/02/23 * 9:14PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 893 ع 26 659
1403/02/23 * 9:14PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 927 ع 85 658
1403/02/23 * 9:14PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 215 ع 91 657
1403/02/23 * 9:13PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 977 ع 48 659
1403/02/23 * 9:13PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 461 ع 21 658
1403/02/23 * 9:12PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 284 ع 31 656
1403/02/23 * 9:09PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 789 ع 35 652
1403/02/23 * 9:09PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 158 ع 75 651
1403/02/23 * 9:09PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 996 ع 77 650
1403/02/23 * 9:08PM مواد سوختی تفتان ایران 84 - 168 ع 47 649
1403/02/23 * 9:07PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 755 ع 44 648
1403/02/23 * 9:04PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 859 ع 65 643
1403/02/23 * 9:04PM مواد سوختی تفتان ایران 21 - 375 ع 42 642
1403/02/23 * 9:03PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 447 ع 43 640
1403/02/23 * 9:03PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 472 ع 63 639